psiinstitute.org EN

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY


ÚVODNÍ USTANOVENÍ


A) Pro účely těchto Všeobecných Smluvních Podmínek a Rámcové Smlouvy se rozumí: Poskytovatel nebo Ústav nebo Inkubační Institut: Inkubační institut živnostenských, manufakturních, multimediálních a infokomunikačních projektů a start-upů, z. ú., IČ: 06803636., se sídlem Olomouc, Kaštanová 1055/14, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou U272. Navrhovatel, Zadavatel nebo Klient: Smluvní zákazník Ústavu (tj. jiná fyzická či právnická osoba), jemuž jsou Ústavem poskytovány služby nebo jiné produkty činnosti Ústavu.

B) Inkubační Institut si vyhrazuje právo odmítnout Klienta v případě, že by realizací jeho návrhu vznikla přímá konkurence projektu řešenému dříve, nejdéle však 5let po dokončení takového předchozího projektu.

C) Tyto Všeobecné Smluvní Podmínky (dále jen „Smluvní Podmínky“) upravují vztahy mezi PSII Inkubačním Institutem a jinou fyzickou či právnickou osobou.

D) Smluvní vztah mezi Klientem a Inkubačním Institutem se řídí mimo jiné tzv. NDA smlouvou (Non-disclosure Agreement, Dohoda o utajení), Rámcovou Smlouvou o spolupráci, těmito smluvními podmínkami, a v otázkách těmito dokumenty neupravenými také platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále též jen OZ).

OBECNÁ PRAVIDLA SMLUVNÍHO VZTAHU

A) Smlouva mezi Inkubačním Institutem a Klientem je uzavřena oboustranným podpisem tiskopisu smlouvy nebo autorizovaným závazným elektronickým objednávkovým formulářem s následným elektronickým potvrzením ze strany Ústavu nebo závaznou objednávkou zaslanou elektronicky s následným elektronickým potvrzením ze strany Ústavu.

B) Smlouva mezi Inkubačním Institutem a Klientem může být uzavřena rovněž ústně, v takovém případě je vyžadována plná informovanost Správní Rady a její jednomyslné odsouhlasení ústně uzavřené smlouvy ve významu právního řádu České republiky.

C) Klient bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných Smluvních Podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Inkubačního Institutu, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná jeho označení a obchodní prvky bez předchozího písemného svolení Inkubačního Institutu.

D) Inkubačnímu Institutu náleží právo zveřejnění všech nebo vybraných prvků jeho firemní identity v klientských projektech.

E) Klient je povinen vždy respektovat práva Inkubačního Institutu, propojených osob a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

F) Klient nese osobní odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním produktů a služeb nebo nedodržováním vzájemných smluvních ujednání uzavíraných v dobré víře a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy ČR či jiných států nebo s oprávněnými zájmy Inkubačního Institutu.

G) Inkubační Institut má právo vymáhat závazky vzniklé Inkubačnímu Institutu porušením smluvních ujednání uzavřených mezi Klientem a Inkubačním Institutem ze strany klienta všemi zákonnými nástroji.

H) Inkubační Institut nemůže odpovídat a neodpovídá za závazky vzniklé jednáním smluvních partnerů nebo nezplnomocněných vlastních členů či orgánů. V takových případech má Inkubační Institut právo vymáhat z těchto osob závazky vzniklé z takových nepodložených právních jednání a domáhat se odškodnění za poškození dobrého jména.

I) Veškeré další náležitosti řeší konkrétní smluvní ujednání uzavřená mezi Inkubačním Institutem a Klientem.

J) Klient má právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb.

K) Znění obchodních podmínek může Inkubační Institut měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

L) Zákazník má právo být vždy informován o změnách ve Všeobecných Smluvních Podmínkách, pokud se ho tyto změny týkají, před jejich zveřejněním a vyjádřit se k těmto změnám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání informace o změnách na Klientem závazně sdělenou a poskytnutou elektronickou (e-mailovou) adresu.

M) Klient bere na vědomí řízení realizace smluvního projektu vnitřními směrnicemi a pokyny Správní Rady a Statutárního Ředitele.

N) Klient nabývá vlastnictví k nabytému know-how, good-will, statkům a službám zaplacením celé ceny sjednané v těchto Smluvních Podmínkách nebo v jiných vzájemných smluvních ujednáních.

O) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

ZÁKLADNÍ CENÍK A SMLUVNÍ CENY

A) Klientovi se zaručuje bezplatnost poskytnutí služeb v rámci realizace nejprvnější předrealizační fáze před vznikem smluvního vztahu.

B)
Cena hodinové realizace přípravné fáze návrhu CZK 330,- (v ceně DPH 21%).
Cena hodinové realizace pokročilé fáze projektu CZK 660,- (v ceně DPH 21%).
Cena hodinové realizace TOP manažerské fáze projektu CZK 990,- (v ceně DPH 21%).
Cena za běžná provozní právní jednání, zastupování advokátem a právní revize dohodou.

C) K cenám za služby se připočítají skutečné náklady vynaložené na materiál, mimořádné cestovné a dopravné, externí poplatky a externí služby. Tyto vícenáklady jsou vždy se Zadavatelem předem konzultovány a bez výslovného souhlasu Zadavatele se až na objektivně obhajitelné výjimky nerealizují.

D) Individuální požadavky a přání klienta se řeší individuálními smluvními cenami.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

A) Pokud není ujednáno jinak, je Klient povinen uhradit cenu za ujednané služby nebo produkty předem, na základě vystavených zálohových faktur. Po dokončení realizace ujednaných služeb nebo produktů zasílá Inkubační Institut závěrečné vyúčtování formou daňového dokladu s vyúčtováním uhrazených záloh.

B) Veškeré platby se hradí převodem nebo vkladem na bankovní účet Inkubačního Institutu na základě faktury.

DARY, SPONZORSKÉ DARY, DOTACE, GRANTY

A) Sponzorské dary nebo dary se zveřejňují se souhlasem dárce.
B) Sponzorský dar může Ústav po dohodě s klientem vyvážit statkem nebo službou vlastní produkce.
C) K přijatému sponzorskému daru vystaví Ústav dárci příslušný účetně závazný doklad.
D) Ústav může žádat projektové dotace a granty. Příjem dotací se pak řídí smluvním vztahem mezi Ústavem a organizací dotaci nebo grant poskytující.

VZÁJEMNÉ REKLAMACE A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

A) Vyřizování zpětných vazeb, doporučení, reklamací nebo stížností Klientů zajišťuje příslušný útvar Inkubačního Institutu (útvar „Assistant Advisor“) jakýmkoliv komunikačním kanálem zveřejněným na internetových stránkách Inkubačního Institutu, v případě jakýchkoliv urgentních nebo mimořádných událostí osobně.

B) Obecně vzniká Klientovi právo na reklamaci pokud Poskytovatel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas. Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění.

C) Toto právo musí být v případě reklamace uplatněno u Poskytovatele nejpozději do 30 dnů ode dne zjištění důvodu k reklamaci.

D) Inkubační Institut je povinen bezodkladně potvrdit přijetí reklamace Klientovi a informovat Klienta o nejzazším závazném termínu reálného vyřešení předmětu jeho reklamace s návrhem na řešení či zamítnutím reklamace s řádným zdůvodněním.

E) Odstranění závady či nedostatku je Poskytovatel povinen provést v co nejkratším, avšak reálném čase. Pokud se nepodaří takto sjednat nápravu, je Klient spolu se zástupcem Poskytovatele či jinou odpovědnou osobou povinen sepsat Protokol o reklamaci, na němž je uveden předmět reklamace a vyjádření s podpisem obou zúčastněných stran.

F) Na opožděné a nepodložené reklamace nemůže být brán zřetel.

G) Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu Poskytovatele, nebo k okolnostem na straně Klienta, na základě kterých Klient zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Poskytovatelem zabezpečené služby, nevzniká Klientovi nárok na úhradu nebo slevu z těchto služeb.

H) Inkubační Institut neodpovídá za škodu způsobenou Klientem, třetí osobou, která není spojena s realizací, či neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

I) Za vynaložení veškerého úsilí se považuje detailní projednání záležitosti v orgánech Inkubačního Institutu, přijetí náprav, nápravných a preventivních opatření a následné užití veškerých možných a dostupných komunikačních kanálů a navržení smírných řešení Klientovi ke vzniklým škodní události nebo škodním událostem.

J) Inkubační Institut odpovídá zákazníkovi za splnění povinností z Rámcové Smlouvy nebo z jiného vzájemného smluvního vztahu. Při nesplnění těchto povinností má zákazník nárok na náhradu škody, která mu vznikla.

K) Inkubační Institut neodpovídá za nepříznivé následky neodvratitelných a nepředvídatelných přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších událostí a stavů, které nemůže ovlivnit.

L) Klient se zavazuje odškodnit Inkubační Institut za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Všeobecných Smluvních Podmínek Klientem.

M) Ústav i Klient jsou povinni být pro případ odůvodněného plnění realizace odpovědnosti za škodu pojištěni.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VYPOVĚZENÍ SMLOUVY

A) Inkubační Institut je oprávněn od Všeobecných Smluvních Podmínek nebo od Rámcové Smlouvy odstoupit v případě uvedeném v čl I. odst B, nebo pokud Klient opakovaně poruší Všeobecné Smluvní Podmínky nebo Rámcovou Smlouvu s tím, že Klient byl již na porušení smlouvy upozorněn a vyzván k jejímu řádnému plnění.

B) Klient je oprávněn od Všeobecných Smluvních Podmínek nebo od Rámcové Smlouvy odstoupit v případě, pokud Poskytovatel opakovaně poruší Všeobecné Smluvní Podmínky nebo Rámcovou Smlouvu s tím, že Poskytovatel byl již na porušení smlouvy upozorněn a vyzván k jejímu řádnému plnění.

C) Odstoupení od smlouvy se doručuje do datové schránky Klienta nebo Inkubačního Institutu, nevlastní-li Klient datovou schránku, pak dohodnutým komunikačním kanálem pro písemný styk. V takovém případě nemá žádná strana nárok na finanční vyrovnání nebo vypořádání. Uhrazené zálohy se nevracejí.

D) Standardní cestou ukončení smluvního vztahu je jeho vypovězení. Výpověď se uskutečňuje písemnou formou a doručuje se do datové schránky Klienta nebo Inkubačního Institutu, nevlastní-li Klient datovou schránku, pak dohodnutým komunikačním kanálem pro písemný styk. Nejkratší výpovědní lhůta je 10 pracovních dní, nejdelší 90 kalendářních dní.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A) Inkubační Institut prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

B) Inkubační Institut shromažďuje a uchovává Klientem zadané osobní údaje prostřednictvím nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

C) Inkubační Institut však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých Klientů a/nebo k příslušné databázi Inkubačního Institutu a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Klient prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

D) Inkubační Institut nebude bez předchozího svolení Klienta zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Klienta z jeho osobních údajů jakýmkoliv způsobem, kromě běžné provozní a projektové práce.

E) Klient i Inkubační Institut jsou si vzájemně povinni sdělovat veškeré změny údajů, které jsou součástí všech vzájemných smluvních vztahů a které se v průběhu těchto smluvních vztahů změnily. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

DORUČOVÁNÍ

A) Není-li ujednáno jinak, je Klientovi doručováno na sdělenou a evidovanou adresu elektronické pošty. Pokud se jedná o doručování zboží, pak je doručováno na adresu, která je uvedená ve vzájemně uzavřené smlouvě.

B) Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa pro doručování Kaštanová 1055/14, 77900 Olomouc; adresa elektronické pošty a telefon petra.bazgerova@psiinstitute.org, 776 476 985 (Správce Logistiky a Infrastruktury) nebo pavel.hala@psiinstitute.org, 608 276 259 (Předseda Správní Rady); datová schránka n24242p

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

A) V případě, že se uzavřená Rámcová Smlouva odlišuje od těchto smluvních podmínek, má přednost znění Rámcové Smlouvy.

B) V situaci, kdy dojde k tomu, že některé ustanovení Smluvních Podmínek nebo Rámcové smlouvy je neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení nebo celé smlouvy.

C) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem ČR. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

D) Tyto Smluvní Podmínky platí pro všechny návrhy a projekty podané Inkubačnímu Institutu k realizaci, platí pro fyzické i právnické osoby, jsou schváleny Správní Radou Inkubačního Institutu a vstupují v platnost a účinnost dne 1.4.2019.INFORMAČNÍ DODATEK KE SMLUVNÍM PODMÍNKÁM: PROJEKTOVÉ KONSTRUKCE FÁZOVĚ

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOVÝCH FÁZÍ

• Předpřípravná fáze - idea, definice, identifikace
• Přípravná fáze - základní analýza a oponentura
• Pokročilá fáze - prototypování, beta verze, nastavení marketingového mixu (zpravidla nejdelší a nejnákladnější projektová fáze)
• Manažerská fáze - nastavení specifických procesů a způsobů jejich řízení
• Předávací fáze - předání autonomního projektu investorovi, objednateli (implementace a administrace, včetně školení)
• Dokončeno

PŘÍPRAVNÁ FÁZE ZAHRNUJE MIMO JINÉ:

• Check list, aneb co si umí klient zajistit sám
• Validace, revize návrhu projektu
• Kalkulace a příprava k sestavní smluv NDA a Rámcové smlouvy
• Pojištění
• Dohoda o realizaci projektu v libovolném vybraném oboru (vč. nejrůznějšícvh řemeslných živností, zemědělství, potravinářství, strojírenství, komunikačních technologií a multimediální tvorby i SW)

POKROČILÁ FÁZE ZAHRNUJE MIMO JINÉ:

• Realizace prototypů výrobků, služeb a obalů
• Zajištění prototypu produktu nebo služby
• Nastavení dodavatelských-vztahových-zákaznických procesů
• Výběry, cenové odhady a správa nemovitostí (pole, louky, lesy, haly, továrny, kanceláře)
• Webhostingová, datová, cloudová a e-shopová řešení
• Telekonference
• Zajištění výrobního nebo strojního zázemí
• Zajištění laboratorního zázemí
• Zajištění provozního nebo kancelářského zázemí (tělocvična, továrna i pracovna)
• Zavedení účetnictví
• EET
• Zavedení plnění daňových a pojistných povinností (OSSZ, ZP)
• BOZP, Požární ochrana, Havarijní plány
• Technické revize
• Identifikace konkurence
• Nastavení marketingového mixu
• Zajištění IT a SW zázemí
• Zavedení korporátní identity
• Positioning and Sampling
• SWOT analýzy
• BCG matice
• Zajištění výběrového řízení pro subdodavatele nebo pro outsourcing
• Výběrová řízení na dodavatele materiálů technického zázemí
• Výběrová řízení na obaly a obalové technologie
• Výběrová řízení na suroviny
• Výběrová řízení na dopravní, zásilkové a logistické služby
• Výběrová řízení na platební instrumenty a bankovní služby
• Výběrová řízení na dodavatele energií
• Výběrová řízení na dodavatele webhostingových, cloudových a telekomunikačních služeb
• Výběrová řízení na stavební design a projektování
• Výběrová řízení na design a projektování technologických a technických celků
• Produktový výzkum a vývoj
• Pracovní postupy nebo Receptury – jejich sestavení a zavedení do užívání
• Implementace požadavků oborových norem

MANAŽERSKÁ FÁZE ZAHRNUJE MIMO JINÉ:

• Plnění povinností při provozu motorových vozidel
• První zákazníci
• Realizace multimediálních a grafických celků
• Realizace propagace a reklamy
• Realizace a příprava prezentací pro zákazníky nebo partnery
• Výběr k účasti na veletrzích a výstavách
• Event marketing and Consumer Collecting
• Správa provozu (ostraha objektu, úklid)
• Zajištění personálního zázemí pro výrobu, služby i prodej
• Zajištění personálního zázemí při požadavku odborně způsobilých osob
• Zajištění splnění legislativního rámce týkajícího se produkce výrobku nebo služby
• Franchising
• Virtuální asistent/ka
• Virtuální dispečer/ka logistiky
• Školení zaměstnanců
• Obchodní jednání se zákazníkem
• Rozšíření aktuálního provozu nebo rozsahu služeb
• Certifikace systému managementu podle vybrané mezinárodní normy v libovolném oboru
• Založení dceřinných společností
• Založení zahraniční společnosti
• Technický a Facility management
• Change management
• Brand management
• Ekonomický a finanční management
• Key Account management
• Merchandising
• Interní audit
• Školení vedoucích pracovníků, školení managementu
• Business Administration
• Realizace čehokoliv (kromě právních dokumentů) v cizím jazyce
• Workshopy, teambuildingové projekty

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ ZAHRNUJE MIMO JINÉ:

• Právní revize
• Příprava dokumentů s právní váhou
• Zastupování advokátem
• Registrace ochranných známek
• Právní ochrana průmyslových vzorů
• Patentová řízení, včetně přípravy
• Krizový management
• Realizace právních dokumentů v cizím jazyce
• Poskytnutí funkce jednatele
• Prokura, výkon prokury
• Pověřený výkon funkce statutárního orgánu
• Reorganizace
• Konkurz
• Likvidace

Za Správní Radu:
Pavel Hala, v.r. předseda
Tomáš Jokl, v.r. místopředseda
Jana Studená, v.r. člen


Home

image

© Copyright psiinstitute.org