psiinstitute.org EN

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


A) Pro účely těchto Všeobecných Smluvních Podmínek a Rámcové Smlouvy se rozumí:
Inkubační Institut: Inkubační institut živnostenských, manufakturních, multimediálních a infokomunikačních projektů a start-upů, z. ú., IČ: 06803636., se sídlem Olomouc, Kaštanová 1055/14, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou U272.
Klient: Smluvní zákazník Ústavu (tj. jiná fyzická či právnická osoba), jemuž jsou Inkubačním Institutem poskytovány služby nebo jiné produkty činnosti Inkubačního Institutu.

B) Inkubační Institut si vyhrazuje právo odmítnout Klienta v případě, že by realizací jeho návrhu vznikla přímá konkurence projektu řešenému dříve, nejdéle však 5let po dokončení takového předchozího projektu.

C) Tyto Všeobecné Smluvní Podmínky (dále jen „Smluvní Podmínky“) upravují vztahy mezi Inkubačním Institutem a jinou fyzickou či právnickou osobou.

D) Smluvní vztah mezi Klientem a Inkubačním Institutem se řídí především tzv. NDA smlouvou (Non-disclosure Agreement, Dohoda o utajení) a Rámcovou Smlouvou o spolupráci, těmito smluvními podmínkami, a v otázkách těmito dokumenty neupravenými také platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále též jen OZ).

OBECNÁ PRAVIDLA SMLUVNÍHO VZTAHU


A) Smlouva mezi Inkubačním Institutem a Klientem je uzavřena oboustranným podpisem tiskopisu smlouvy nebo autorizovaným závazným elektronickým objednávkovým formulářem s následným potvrzením ze strany Inkubačního Institutu nebo závaznou objednávkou zaslanou elektronicky s následným potvrzením ze strany Inkubačního Institutu.

B) Klient bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných Smluvních Podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Inkubačního Institutu, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná jeho označení a obchodní prvky.

C) Klient je povinen vždy respektovat práva Inkubačního Institutu, propojených osob a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

D) Klient nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním produktů a služeb a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy ČR či jiných států nebo s oprávněnými zájmy Inkubačního Institutu.

E) Veškeré další náležitosti řeší další smluvní ujednání uzavřená mezi Inkubačním Institutem a Klientem.

F) Klient má právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb.

G) Znění obchodních podmínek může Inkubační Institut měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

H) Klient má právo být vždy informován o změnách ve Všeobecných Smluvních Podmínkách před jejich zveřejněním a vyjádřit se k těmto změnám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání informace o změnách na Klientem závazně sdělenou a poskytnutou elektronickou (e-mailovou) adresu.

I) Klient bere na vědomí řízení realizace smluvního projektu vnitřními směrnicemi a pokyny Správní Rady a Statutárního Ředitele.

J) Klient nabývá vlastnictví k nabytému know-how, good-will, statkům a službám zaplacením celé ceny sjednané v těchto Smluvních Podmínkách nebo v jiných vzájemných smluvních ujednáních.

K) Inkubační Institut není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

ZÁKLADNÍ CENÍK A SMLUVNÍ CENY


A) Klientovi se zaručuje bezplatnost poskytnutí služeb v rámci realizace nejprvnější předrealizační fáze před vznikem smluvního vztahu.

B)
Cena hodinové realizace přípravné fáze návrhu CZK 330,- (v ceně DPH 21%).
Cena hodinové realizace pokročilé fáze projektu CZK 660,- (v ceně DPH 21%).
Cena hodinové realizace TOP manažerské fáze projektu CZK 990,- (v ceně DPH 21%).
Cena za běžná provozní právní jednání, zastupování advokátem a právní revize dohodou.

C) K cenám za služby se připočítají skutečné náklady vynaložené na materiál, mimořádné cestovné a dopravné, externí poplatky a externí služby. Tyto vícenáklady jsou vždy s Klientem předem konzultovány a bez výslovného souhlasu Klienta se až na objektivně obhajitelné výjimky nerealizují.

D) Individuální požadavky a přání Klienta se řeší individuálními smluvními cenami a za individálních smluvených podmínek.


PLATEBNÍ PODMÍNKY


A) Pokud není ujednáno jinak, je Klient povinen uhradit cenu za ujednané služby nebo produkty předem, na základě vystavených faktur nebo zálohových faktur. V případě úhrady zálohovou fakturou zasílá Inkubační Institut po dokončení realizace ujednaných služeb nebo produktů závěrečné vyúčtování formou daňového dokladu s vyúčtováním uhrazených záloh.

B) Veškeré platby se hradí převodem nebo vkladem na bankovní účet Inkubačního Institutu na základě faktury.

REKLAMACE A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU


A) Vyřizování zpětných vazeb, doporučení, reklamací nebo stížností Klientů zajišťuje příslušný útvar Inkubačního Institutu (útvar „Assistant Advisor“) jakýmkoliv komunikačním kanálem zveřejněným na internetových stránkách Inkubačního Institutu, v případě jakýchkoliv urgentních nebo mimořádných událostí osobně.

B) Obecně vzniká Klientovi právo na reklamaci pokud Inkubační Institut nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas. Klient je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění.

C) Toto právo musí být v případě reklamace uplatněno u Inkubačního Institutu nejpozději do 30 dnů ode dne zjištění důvodu k reklamaci.

D) Inkubační Institut je povinen bezodkladně potvrdit přijetí reklamace Klientovi a informovat Klienta o nejzazším závazném termínu reálného vyřešení předmětu jeho reklamace s návrhem na řešení či zamítnutím reklamace s řádným zdůvodněním.

E) Odstranění závady či nedostatku je Inkubační Institut povinen provést v co nejkratším, avšak reálném čase. Pokud se nepodaří takto sjednat nápravu, je Klient spolu se zástupcem Inkubačního Institutu či jinou odpovědnou osobou povinen sepsat Protokol o reklamaci, na němž je uveden předmět reklamace a vyjádření s podpisem obou zúčastněných stran.

F) Na opožděné a nepodložené reklamace nemůže být brán zřetel.

G) Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu Inkubačního Institutu, nebo k okolnostem na straně Klienta, na základě kterých Klient zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Inkubačním Institutem zabezpečené služby, nevzniká Klientovi nárok na úhradu nebo slevu z těchto služeb.

H) Inkubační Institut neodpovídá za škodu způsobenou Klientem, třetí osobou, která není spojena s realizací, či neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

I) Inkubační Institut odpovídá Klientovi za splnění smluvních povinností. Při nesplnění těchto povinností má zákazník nárok na náhradu škody, která mu vznikla.

J) Inkubační Institut neodpovídá za nepříznivé následky neodvratitelných a nepředvídatelných přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších událostí a stavů, které nemůže ovlivnit.

K) Klient se zavazuje odškodnit Inkubační Institut za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Všeobecných Smluvních Podmínek Klientem.

L) Inkubační Institut i Klient jsou povinni být pro případ odůvodněného plnění realizace odpovědnosti za škodu pojištěni.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VYPOVĚZENÍ SMLOUVY


A) Inkubační Institut je oprávněn od Všeobecných Smluvních Podmínek nebo od Rámcové Smlouvy odstoupit v případě uvedném v čl I. odst B, nebo pokud Klient opakovaně poruší Všeobecné Smluvní Podmínky nebo Rámcovou Smlouvu s tím, že Klient byl již na porušení smlouvy upozorněn a vyzván k jejímu řádnému plnění.

B) Klient je oprávněn od Všeobecných Smluvních Podmínek nebo od Rámcové Smlouvy odstoupit v případě, pokud Poskytovatel opakovaně poruší Všeobecné Smluvní Podmínky nebo Rámcovou Smlouvu s tím, že Inkubační Institut byl již na porušení smlouvy upozorněn a vyzván k jejímu řádnému plnění.

C) Odstoupení od smlouvy se doručuje do datové schránky Klienta nebo Inkubačního Institutu. V takovém případě nemá žádná strana nárok na finanční vyrovnání nebo vypořádání. Uhrazené zálohy se nevrací.

D) Standardní cestou ukončení smluvního vztahu je jeho vypovězení. Výpověď se uskutečňuje písemnou formou a doručuje se do datové schránky Klienta nebo Ústavu. Nejkratší výpovědní lhůta je 10 pracovních dní, nejdelší 90 kalendářních dní.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


A) Inkubační Institut prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ochrana osobních údajů zákazníka se řídí Nařízením EU 2016/679 (GDPR general data protection regulation).

B) Inkubační Institut shromažďuje a uchovává Klientem zadané osobní údaje prostřednictvím nosičů informací v zabezpečené databázi. Inkubační Institut prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

B) Inkubační Institut však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých Klientů a/nebo k příslušné databázi Inkubačního Institutu a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Klient prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

C) Inkubační Institut nebude bez předchozího svolení Klienta zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Klienta z jeho osobních údajů jakýmkoliv způsobem, kromě běžné provozní a projektové práce.

D) Klient i Inkubační Institut jsou si vzájemně povinni sdělovat veškeré změny údajů, které jsou součástí všech vzájemných smluvních vztahů a které se v průběhu těchto smluvních vztahů změnily. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

DORUČOVÁNÍ


A) Není-li ujednáno jinak, je Klientovi doručováno na sdělenou a evidovanou adresu elektronické pošty. Pokud se jedná o doručování zboží, pak je doručováno na adresu uvedenou Klientem.

B) Kontaktní údaje Inkubačního Institutu: adresa pro doručování Kaštanová 1055/14, 77900 Olomouc
adresa elektronické pošty a telefon:
michal.kurek@psiinstitute.org, 720 144 155 (Statutární Ředitel)
pavel.hala@psiinstitute.org, 608 276 259 (Předseda Správní Rady)
datová schránka n24242p

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


A) V případě, že se Rámcová Smlouva uzavřená mezi Klientem a Inkubačním Institutem odlišuje od těchto smluvních podmínek, má přednost znění Rámcové Smlouvy.

B) V situaci, kdy dojde k tomu, že některé ustanovení Smluvních Podmínek nebo Rámcové smlouvy je neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení nebo celé smlouvy.

C) Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem ČR. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

D) Tyto Smluvní Podmínky platí pro všechny návrhy a projekty podané Inkubačnímu Institutu k realizaci, platí pro fyzické i právnické osoby a vstupují v platnost a účinnost dne 22.12.2018.


Za Správní Radu:
Pavel Hala, předseda
Tomáš Jokl, místopředseda
Jana Studená, člen


Home

image

© Copyright psiinstitute.org